รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

10:30 วันพุธ, 10th ตุลาคม 2018


รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 540.00 307,300.11 -307,840.11 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 307,840.11 -307,840.11 0.00
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 60.11 -60.11 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 148,577.30 0.00 0.00 148,577.30
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 3,046,114.44 -2,926,114.44 120,000.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 957,560.00 1,599,418.00 -1,843,530.00 713,448.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 293,608.00 2,816,474.44 -3,046,114.44 63,968.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -628,630.50 0.00 0.00 -628,630.50
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -38,687.91 0.00 0.00 -38,687.91
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 8,979,849.98 0.00 0.00 8,979,849.98
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -2,039,607.30 0.00 0.00 -2,039,607.30
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -1,562,948.83 0.00 0.00 -1,562,948.83
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 721,877.93 0.00 0.00 721,877.93
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -249,090.43 0.00 0.00 -249,090.43
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,087.87 0.00 0.00 5,495,087.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -752,224.07 0.00 0.00 -752,224.07
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 104,301.63 0.00 0.00 104,301.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -55,541.16 0.00 0.00 -55,541.16
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 486,041.47 0.00 0.00 486,041.47
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -137,790.67 0.00 0.00 -137,790.67
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 3.00 0.00 0.00 3.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,360,431.63 0.00 0.00 -1,360,431.63
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -6,734.01 0.00 0.00 -6,734.01
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,054,657.61 0.00 0.00 1,054,657.61
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -521,325.82 0.00 0.00 -521,325.82
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 334,774.60 0.00 0.00 334,774.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -260,110.90 0.00 0.00 -260,110.90
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 352,182.71 0.00 0.00 352,182.71
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -215,657.38 0.00 0.00 -215,657.38
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 2.00 0.00 0.00 2.00
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 732,000.00 0.00 732,000.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 752,298.09 -752,298.09 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ -98,042.60 218,175.60 -1,054,133.00 -934,000.00
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 84,179.40 -84,179.40 0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย -293,608.00 2,844,575.00 -2,734,935.00 -183,968.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 6,006.33 -6,006.33 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 745.94 -745.94 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -148,577.30 0.00 0.00 -148,577.30
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง -540.00 307,360.00 -306,820.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ 1,335,371.27 0.00 0.00 1,335,371.27
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -18,525,289.65 0.00 0.00 -18,525,289.65
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -56.69 0.00 -60.11 -116.80
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -3,948,481.03 0.00 -427,820.00 -4,376,301.03
4307010104     TR-รับงบลงทุน -4,360,524.00 0.00 0.00 -4,360,524.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน -21,139,563.44 0.00 -2,835,816.49 -23,975,379.93
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน -3,432,500.00 0.00 -248,000.00 -3,680,500.00
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น -38,000.00 0.00 0.00 -38,000.00
4307010108     TR-รับงบกลาง -115,953.00 0.00 -39,776.00 -155,729.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -164,349.45 0.00 0.00 -164,349.45
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -169,277.30 0.00 0.00 -169,277.30
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม -183,001.00 0.00 0.00 -183,001.00
5101010108     ค่าล่วงเวลา 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 3,948,216.03 427,820.00 0.00 4,376,036.03
5101010116     เงินค่าครองชีพ 265.00 0.00 0.00 265.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 187,099.00 21,201.00 0.00 208,300.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 65,822.00 34,285.00 0.00 100,107.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 50,131.00 5,491.00 0.00 55,622.00
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก 8,408,115.00 1,825,140.00 0.00 10,233,255.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 213,640.00 11,600.00 0.00 225,240.00
5103010103     ค่าที่พัก 275,484.00 32,100.00 0.00 307,584.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 296,546.00 21,850.00 0.00 318,396.00
5104010104     ค่าวัสดุ 7,072,879.27 657,983.00 0.00 7,730,862.27
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 2,160,375.81 135,408.00 0.00 2,295,783.81
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 239,022.90 0.00 0.00 239,022.90
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 649,601.57 77,965.11 0.00 727,566.68
5104020101     ค่าไฟฟ้า 474,428.20 69,600.30 0.00 544,028.50
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 11,272.50 1,263.88 0.00 12,536.38
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 60,071.42 5,857.60 0.00 65,929.02
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 24,731.02 5,136.00 0.00 29,867.02
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 18,900.00 3,321.00 0.00 22,221.00
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย 6,673.59 0.00 0.00 6,673.59
5104030206     ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 19,650.00 0.00 0.00 19,650.00
5104030207     คชจ.ในการประชุม 61,720.00 8,100.00 0.00 69,820.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 171,102.82 0.00 0.00 171,102.82
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง. 10,530.21 0.00 0.00 10,530.21
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 568,676.04 0.00 0.00 568,676.04
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 360,685.42 0.00 0.00 360,685.42
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 49,560.67 0.00 0.00 49,560.67
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 353,499.91 0.00 0.00 353,499.91
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 16,940.35 0.00 0.00 16,940.35
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 39,317.46 0.00 0.00 39,317.46
5105010121     ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง 370,286.97 0.00 0.00 370,286.97
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 2,863.58 0.00 0.00 2,863.58
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 113,236.17 0.00 0.00 113,236.17
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา 71,122.80 0.00 0.00 71,122.80
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 40,676.80 0.00 0.00 40,676.80
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ 3,432,500.00 248,000.00 0.00 3,680,500.00
5203010121     จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา 22.00 0.00 0.00 22.00
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 59,210.00 307,360.00 0.00 366,570.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 169,277.30 0.00 0.00 169,277.30
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 56.69 60.11 0.00 116.80
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 164,349.45 0.00 0.00 164,349.45
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 16,922,089.57 -16,922,089.57 0.00
 • พฤศจิกายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 , ตุลาคม , 2019 29 , ตุลาคม , 2019 30 , ตุลาคม , 2019 31 , ตุลาคม , 2019 1 , พฤศจิกายน , 2019 2 , พฤศจิกายน , 2019 3 , พฤศจิกายน , 2019
  4 , พฤศจิกายน , 2019 5 , พฤศจิกายน , 2019 6 , พฤศจิกายน , 2019 7 , พฤศจิกายน , 2019 8 , พฤศจิกายน , 2019 9 , พฤศจิกายน , 2019 10 , พฤศจิกายน , 2019
  11 , พฤศจิกายน , 2019 12 , พฤศจิกายน , 2019 13 , พฤศจิกายน , 2019 14 , พฤศจิกายน , 2019 15 , พฤศจิกายน , 2019 16 , พฤศจิกายน , 2019 17 , พฤศจิกายน , 2019
  18 , พฤศจิกายน , 2019 19 , พฤศจิกายน , 2019 20 , พฤศจิกายน , 2019 21 , พฤศจิกายน , 2019 22 , พฤศจิกายน , 2019 23 , พฤศจิกายน , 2019 24 , พฤศจิกายน , 2019
  25 , พฤศจิกายน , 2019 26 , พฤศจิกายน , 2019 27 , พฤศจิกายน , 2019 28 , พฤศจิกายน , 2019 29 , พฤศจิกายน , 2019 30 , พฤศจิกายน , 2019 1 , ธันวาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 3.227.3.146

  Scroll Up