รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

14:17 วันพุธ, 13th พฤษภาคม 2020


รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 355,427.15 0.00 -160,100.00 195,327.15
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 2,888,048.51 -2,888,048.51 0.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 204,700.00 54,240.00 -258,940.00 0.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 2,888,048.51 -2,888,048.51 0.00
1105010105     วัสดุคงคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -991,935.03 0.00 0.00 -991,935.03
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -42,235.55 0.00 0.00 -42,235.55
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 12,675,443.58 0.00 0.00 12,675,443.58
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -3,420,443.78 0.00 0.00 -3,420,443.78
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -2,325,892.48 0.00 0.00 -2,325,892.48
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 849,559.94 0.00 0.00 849,559.94
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -339,988.47 0.00 0.00 -339,988.47
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,085.87 0.00 0.00 5,495,085.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -1,619,575.73 0.00 0.00 -1,619,575.73
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 110,299.63 0.00 0.00 110,299.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -79,687.15 0.00 0.00 -79,687.15
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 786,589.74 0.00 0.00 786,589.74
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -277,286.91 0.00 0.00 -277,286.91
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 2.00 0.00 0.00 2.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,485,215.98 0.00 0.00 -1,485,215.98
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -12,814.27 0.00 0.00 -12,814.27
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,131,714.13 0.00 0.00 1,131,714.13
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -757,177.41 0.00 0.00 -757,177.41
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 587,272.60 0.00 0.00 587,272.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -378,596.51 0.00 0.00 -378,596.51
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 749,097.85 0.00 0.00 749,097.85
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -341,835.06 0.00 0.00 -341,835.06
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 177,802.00 0.00 0.00 177,802.00
1206130102     พักครุภัณฑ์กีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา -30,266.32 0.00 0.00 -30,266.32
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 1,077,459.30 -1,077,459.30 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ -244,365.86 471,143.36 -226,777.50 0.00
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 53,912.78 -53,912.78 0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 2,858,916.00 -2,858,916.00 0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 4,583.38 -4,583.38 0.00
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 510.00 -510.00 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 3,792.39 -3,792.39 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -355,427.15 160,100.00 0.00 -195,327.15
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ -1,433,547.13 0.00 0.00 -1,433,547.13
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -19,589,782.05 0.00 0.00 -19,589,782.05
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด 0.00 0.00 0.00 0.00
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -60.17 0.00 0.00 -60.17
4205010110     รายรับจากขายครุภัณฑ์ -5,247.00 0.00 0.00 -5,247.00
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -1,962,520.00 0.00 -490,630.00 -2,453,150.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน -6,417,628.89 0.00 -3,298,743.08 -9,716,371.97
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน 0.00 0.00 -40,000.00 -40,000.00
4307010108     TR-รับงบกลาง -52,396.00 0.00 -815.00 -53,211.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -31,650.00 0.00 -160,100.00 -191,750.00
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -195,327.15 0.00 0.00 -195,327.15
5101010108     ค่าล่วงเวลา 0.00 3,900.00 0.00 3,900.00
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 1,962,520.00 490,630.00 0.00 2,453,150.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 77,188.00 19,377.00 0.00 96,565.00
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด 10,200.00 978.00 0.00 11,178.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 50,210.00 0.00 0.00 50,210.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 2,186.00 815.00 0.00 3,001.00
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก 1,361,110.00 2,329,791.00 0.00 3,690,901.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 55,440.00 16,080.00 0.00 71,520.00
5103010103     ค่าที่พัก 136,362.00 27,000.00 0.00 163,362.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 79,818.00 37,045.00 0.00 116,863.00
5104010104     ค่าวัสดุ 3,150,742.72 441,068.50 0.00 3,591,811.22
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 263,655.61 0.00 0.00 263,655.61
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 97,060.90 39,754.50 0.00 136,815.40
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 610,223.90 270,171.06 0.00 880,394.96
5104020101     ค่าไฟฟ้า 159,747.87 44,776.21 0.00 204,524.08
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 1,655.29 642.00 0.00 2,297.29
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 6,387.45 3,219.95 0.00 9,607.40
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 20,544.00 5,136.00 0.00 25,680.00
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 5,821.00 1,138.00 0.00 6,959.00
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย 1,960.35 0.00 0.00 1,960.35
5104030207     คชจ.ในการประชุม 20,200.00 19,000.00 0.00 39,200.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 76,879.66 0.00 0.00 76,879.66
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 283,629.06 0.00 0.00 283,629.06
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 159,158.86 0.00 0.00 159,158.86
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 27,218.66 0.00 0.00 27,218.66
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 183,542.16 0.00 0.00 183,542.16
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 2,376.44 0.00 0.00 2,376.44
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 36,892.91 0.00 0.00 36,892.91
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 1,286.66 0.00 0.00 1,286.66
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 45,727.76 0.00 0.00 45,727.76
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา 20,535.72 0.00 0.00 20,535.72
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 38,412.03 0.00 0.00 38,412.03
5105010133     ค่าเสื่อม-ค.กีฬา 11,950.48 0.00 0.00 11,950.48
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 137,430.00 0.00 0.00 137,430.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 195,327.15 0.00 0.00 195,327.15
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 5,307.17 0.00 0.00 5,307.17
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 31,650.00 160,100.00 0.00 191,750.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 14,411,376.45 -14,411,376.45 0.00
 • สิงหาคม 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , กรกฎาคม , 2020 28 , กรกฎาคม , 2020 29 , กรกฎาคม , 2020 30 , กรกฎาคม , 2020 31 , กรกฎาคม , 2020 1 , สิงหาคม , 2020 2 , สิงหาคม , 2020
  3 , สิงหาคม , 2020 4 , สิงหาคม , 2020 5 , สิงหาคม , 2020 6 , สิงหาคม , 2020 7 , สิงหาคม , 2020 8 , สิงหาคม , 2020 9 , สิงหาคม , 2020
  10 , สิงหาคม , 2020 11 , สิงหาคม , 2020 12 , สิงหาคม , 2020 13 , สิงหาคม , 2020 14 , สิงหาคม , 2020 15 , สิงหาคม , 2020 16 , สิงหาคม , 2020
  17 , สิงหาคม , 2020 18 , สิงหาคม , 2020 19 , สิงหาคม , 2020 20 , สิงหาคม , 2020 21 , สิงหาคม , 2020 22 , สิงหาคม , 2020 23 , สิงหาคม , 2020
  24 , สิงหาคม , 2020 25 , สิงหาคม , 2020 26 , สิงหาคม , 2020 27 , สิงหาคม , 2020 28 , สิงหาคม , 2020 29 , สิงหาคม , 2020 30 , สิงหาคม , 2020
  31 , สิงหาคม , 2020 1 , กันยายน , 2020 2 , กันยายน , 2020 3 , กันยายน , 2020 4 , กันยายน , 2020 5 , กันยายน , 2020 6 , กันยายน , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?>

  Scroll Up