รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

10:40 วันพฤหัส, 22nd พฤศจิกายน 2018


รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 35,400.00 (35,400.00) 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 35,400.00 (35,400.00) 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 146,777.30 35,400.00 (85,827.30) 96,350.00
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 522,286.00 (522,286.00) 0.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 28,900.00 (28,900.00) 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 25,240.00 0.00 (25,240.00) 0.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 1,010,806.00 (1,010,806.00) 0.00
1105010105     วัสดุคงคลัง 22,895.00 0.00 (22,895.00) 0.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย (686,291.52) 0.00 (19,429.27) (705,720.79)
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. (42,235.55) 0.00 0.00 (42,235.55)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 9,711,849.98 0.00 0.00 9,711,849.98
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น (2,230,826.38) 0.00 (66,605.64) (2,297,432.02)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง (1,684,498.51) 0.00 (40,956.95) (1,725,455.46)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 721,877.93 0.00 0.00 721,877.93
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน (269,383.40) 0.00 (6,837.88) (276,221.28)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,087.87 0.00 0.00 5,495,087.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (889,883.75) 0.00 (46,385.31) (936,269.06)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 104,301.63 0.00 0.00 104,301.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ (61,249.97) 0.00 (1,923.61) (63,173.58)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 486,041.47 0.00 0.00 486,041.47
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (154,715.24) 0.00 (5,702.84) (160,418.08)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 3.00 0.00 0.00 3.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (1,485,215.98) 0.00 0.00 (1,485,215.98)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ (7,699.02) 0.00 (325.17) (8,024.19)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,054,657.61 0.00 0.00 1,054,657.61
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ (575,325.41) 0.00 (18,195.67) (593,521.08)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 359,274.60 0.00 0.00 359,274.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา (284,441.48) 0.00 (8,492.39) (292,933.87)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 352,182.71 0.00 0.00 352,182.71
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว (226,383.78) 0.00 (3,614.33) (229,998.11)
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 2.00 0.00 0.00 2.00
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 267,206.68 (267,206.68) 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ 0.00 200,640.00 (328,161.79) (127,521.79)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 81,158.63 (81,158.63) 0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย (83,031.51) 83,031.51 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 1,002,166.00 (1,002,166.00) 0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 2,006.40 (2,006.40) 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 153.16 (153.16) 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น (146,777.30) 85,827.30 (35,400.00) (96,350.00)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ (2,399,863.67) 0.00 0.00 (2,399,863.67)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม (17,189,918.38) 0.00 0.00 (17,189,918.38)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร 0.00 459,620.00 (919,240.00) (459,620.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน 0.00 0.00 (322,934.01) (322,934.01)
4307010108     TR-รับงบกลาง 0.00 0.00 (22,530.00) (22,530.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก 0.00 0.00 (85,827.30) (85,827.30)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง 0.00 0.00 (35,400.00) (35,400.00)
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 0.00 919,240.00 (459,620.00) 459,620.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 0.00 19,141.00 0.00 19,141.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 0.00 22,530.00 0.00 22,530.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 0.00 4,080.00 0.00 4,080.00
5103010103     ค่าที่พัก 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 0.00 19,115.00 0.00 19,115.00
5104010104     ค่าวัสดุ 0.00 325,736.00 0.00 325,736.00
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 0.00 25,320.79 0.00 25,320.79
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 0.00 0.00 0.00 0.00
5104020101     ค่าไฟฟ้า 0.00 63,183.48 (63,183.48) 0.00
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 0.00 2,027.12 (2,027.12) 0.00
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 0.00 5,524.41 (11,533.91) (6,009.50)
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 0.00 5,136.00 0.00 5,136.00
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 6,287.00 (6,287.00) 0.00
5104030207     คชจ.ในการประชุม 0.00 8,640.00 0.00 8,640.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 0.00 19,429.27 0.00 19,429.27
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 0.00 66,605.64 0.00 66,605.64
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 0.00 40,956.95 0.00 40,956.95
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 0.00 6,837.88 0.00 6,837.88
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 0.00 46,385.31 0.00 46,385.31
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 0.00 1,923.61 0.00 1,923.61
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 0.00 5,702.84 0.00 5,702.84
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 0.00 325.17 0.00 325.17
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 0.00 18,195.67 0.00 18,195.67
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา 0.00 8,492.39 0.00 8,492.39
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 0.00 3,614.33 0.00 3,614.33
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 0.00 35,400.00 0.00 35,400.00
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 0.00 85,827.30 0.00 85,827.30
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 5,630,058.84 (5,630,058.84) 0.00
 • ธันวาคม 2018
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  26 พฤศจิกายน , 2018 27 พฤศจิกายน , 2018 28 พฤศจิกายน , 2018 29 พฤศจิกายน , 2018 30 พฤศจิกายน , 2018 1 ธันวาคม , 2018 2 ธันวาคม , 2018
  3 ธันวาคม , 2018 4 ธันวาคม , 2018 5 ธันวาคม , 2018 6 ธันวาคม , 2018 7 ธันวาคม , 2018 8 ธันวาคม , 2018 9 ธันวาคม , 2018
  10 ธันวาคม , 2018 11 ธันวาคม , 2018 12 ธันวาคม , 2018 13 ธันวาคม , 2018 14 ธันวาคม , 2018 15 ธันวาคม , 2018 16 ธันวาคม , 2018
  17 ธันวาคม , 2018 18 ธันวาคม , 2018 19 ธันวาคม , 2018 20 ธันวาคม , 2018 21 ธันวาคม , 2018 22 ธันวาคม , 2018 23 ธันวาคม , 2018
  24 ธันวาคม , 2018 25 ธันวาคม , 2018 26 ธันวาคม , 2018 27 ธันวาคม , 2018 28 ธันวาคม , 2018 29 ธันวาคม , 2018 30 ธันวาคม , 2018
  31 ธันวาคม , 2018 1 มกราคม , 2019 2 มกราคม , 2019 3 มกราคม , 2019 4 มกราคม , 2019 5 มกราคม , 2019 6 มกราคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 52.91.90.122

  Scroll Up