รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

16:03 วันศุกร์, 14th กุมภาพันธ์ 2020


รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 274,290.17 -274,290.17 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 142,107.17 -142,107.17 0.00
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 60.17 -60.17 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 355,427.15 0.00 0.00 355,427.15
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 0.00 148,104.00 -148,104.00 0.00
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 1,790,807.73 -1,790,807.73 0.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 771,000.00 221,780.00 -788,080.00 204,700.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 699,200.00 1,091,607.73 -1,790,807.73 0.00
1105010105     วัสดุคงคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -972,558.84 0.00 -19,376.19 -991,935.03
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -42,235.55 0.00 0.00 -42,235.55
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 12,675,443.58 0.00 0.00 12,675,443.58
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -3,348,960.03 0.00 -71,483.75 -3,420,443.78
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -2,287,934.96 0.00 -37,957.52 -2,325,892.48
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 849,559.94 0.00 0.00 849,559.94
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -333,128.47 0.00 -6,860.00 -339,988.47
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,085.87 0.00 0.00 5,495,085.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -1,573,317.13 0.00 -46,258.60 -1,619,575.73
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 110,299.63 0.00 0.00 110,299.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -79,088.20 0.00 -598.95 -79,687.15
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 786,589.74 0.00 0.00 786,589.74
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -267,988.67 0.00 -9,298.24 -277,286.91
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 2.00 0.00 0.00 2.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,485,215.98 0.00 0.00 -1,485,215.98
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -12,489.99 0.00 -324.28 -12,814.27
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,131,714.13 0.00 0.00 1,131,714.13
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -745,652.49 0.00 -11,524.92 -757,177.41
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 587,272.60 0.00 0.00 587,272.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -373,420.83 0.00 -5,175.68 -378,596.51
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 749,097.85 0.00 0.00 749,097.85
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -332,371.52 0.00 -9,463.54 -341,835.06
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 177,802.00 0.00 0.00 177,802.00
1206130102     พักครุภัณฑ์กีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา -27,254.40 0.00 -3,011.92 -30,266.32
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -147,459.00 779,530.02 -632,071.02 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ -25,220.05 408,313.77 -592,558.08 -209,464.36
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 53,253.32 -53,253.32 0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย -699,200.00 1,762,705.00 -1,063,505.00 0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 4,110.76 -4,110.76 0.00
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 510.00 -510.00 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 2,764.72 -2,764.72 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -355,427.15 0.00 0.00 -355,427.15
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 137,430.00 -137,430.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ -1,433,547.13 0.00 0.00 -1,433,547.13
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -19,589,782.05 0.00 0.00 -19,589,782.05
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด 0.00 0.00 0.00 0.00
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก 0.00 0.00 -60.17 -60.17
4205010110     รายรับจากขายครุภัณฑ์ 0.00 5,427.00 -10,674.00 -5,247.00
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -1,415,970.00 0.00 -546,550.00 -1,962,520.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน -5,082,890.55 0.00 -1,334,738.34 -6,417,628.89
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00
4307010108     TR-รับงบกลาง -37,396.00 0.00 -15,000.00 -52,396.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -31,650.00 0.00 0.00 -31,650.00
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -195,327.15 0.00 0.00 -195,327.15
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 1,415,970.00 546,550.00 0.00 1,962,520.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 57,645.00 19,543.00 0.00 77,188.00
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด 0.00 10,200.00 0.00 10,200.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 35,210.00 15,000.00 0.00 50,210.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 2,186.00 0.00 0.00 2,186.00
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก 563,910.00 887,200.00 -90,000.00 1,361,110.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 53,760.00 1,680.00 0.00 55,440.00
5103010103     ค่าที่พัก 131,362.00 5,000.00 0.00 136,362.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 68,986.00 10,832.00 0.00 79,818.00
5104010104     ค่าวัสดุ 2,728,115.00 387,726.22 0.00 3,115,841.22
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 181,290.75 82,364.86 0.00 263,655.61
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 67,191.10 29,869.80 0.00 97,060.90
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 207,869.45 402,354.45 0.00 610,223.90
5104020101     ค่าไฟฟ้า 117,848.29 41,899.58 0.00 159,747.87
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 1,247.62 407.67 0.00 1,655.29
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 1,852.38 4,535.07 0.00 6,387.45
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 15,408.00 5,136.00 0.00 20,544.00
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 3,546.00 2,275.00 0.00 5,821.00
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย 1,960.35 0.00 0.00 1,960.35
5104030207     คชจ.ในการประชุม 20,200.00 0.00 0.00 20,200.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 57,503.47 19,376.19 0.00 76,879.66
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 212,145.31 71,483.75 0.00 283,629.06
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 121,201.34 37,957.52 0.00 159,158.86
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 20,358.66 6,860.00 0.00 27,218.66
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 137,283.56 46,258.60 0.00 183,542.16
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 1,777.49 598.95 0.00 2,376.44
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 27,594.67 9,298.24 0.00 36,892.91
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 962.38 324.28 0.00 1,286.66
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 34,202.84 11,524.92 0.00 45,727.76
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา 15,360.04 5,175.68 0.00 20,535.72
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 28,948.49 9,463.54 0.00 38,412.03
5105010133     ค่าเสื่อม-ค.กีฬา 8,938.56 3,011.92 0.00 11,950.48
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 630.00 136,800.00 0.00 137,430.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 195,327.15 0.00 0.00 195,327.15
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 0.00 5,307.17 0.00 5,307.17
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 31,650.00 0.00 0.00 31,650.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 9,638,815.97 -9,638,815.97 0.00
 • เมษายน 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  30 , มีนาคม , 2020 31 , มีนาคม , 2020 1 , เมษายน , 2020 2 , เมษายน , 2020 3 , เมษายน , 2020 4 , เมษายน , 2020 5 , เมษายน , 2020
  6 , เมษายน , 2020 7 , เมษายน , 2020 8 , เมษายน , 2020 9 , เมษายน , 2020 10 , เมษายน , 2020 11 , เมษายน , 2020 12 , เมษายน , 2020
  13 , เมษายน , 2020 14 , เมษายน , 2020 15 , เมษายน , 2020 16 , เมษายน , 2020 17 , เมษายน , 2020 18 , เมษายน , 2020 19 , เมษายน , 2020
  20 , เมษายน , 2020 21 , เมษายน , 2020 22 , เมษายน , 2020 23 , เมษายน , 2020 24 , เมษายน , 2020 25 , เมษายน , 2020 26 , เมษายน , 2020
  27 , เมษายน , 2020 28 , เมษายน , 2020 29 , เมษายน , 2020 30 , เมษายน , 2020 1 , พฤษภาคม , 2020 2 , พฤษภาคม , 2020 3 , พฤษภาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 35.175.121.230

  Scroll Up