รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

16:08 วันอังคาร, 8th พฤษภาคม 2018


รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 4,380.00 -4,380.00 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 4,380.00 -4,380.00 0.00
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 149,077.30 2,700.00 0.00 151,777.30
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 751,415.89 -751,415.89 0.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 218,100.00 165,760.00 -350,620.00 33,240.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 764,795.89 -764,795.89 0.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -571,596.22 0.00 0.00 -571,596.22
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -35,177.84 0.00 0.00 -35,177.84
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 8,430,849.98 0.00 0.00 8,430,849.98
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -1,839,175.50 0.00 0.00 -1,839,175.50
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -1,442,720.35 0.00 0.00 -1,442,720.35
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 721,877.93 0.00 0.00 721,877.93
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -229,018.01 0.00 0.00 -229,018.01
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,087.87 0.00 0.00 5,495,087.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -616,060.70 0.00 0.00 -616,060.70
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 104,301.63 0.00 0.00 104,301.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -49,894.34 0.00 0.00 -49,894.34
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 486,041.47 0.00 0.00 486,041.47
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -121,050.03 0.00 0.00 -121,050.03
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 3.00 0.00 0.00 3.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,237,002.64 0.00 0.00 -1,237,002.64
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -5,779.48 0.00 0.00 -5,779.48
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 697,033.61 183,000.00 0.00 880,033.61
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -472,620.07 0.00 0.00 -472,620.07
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 334,774.60 0.00 0.00 334,774.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -236,403.30 0.00 0.00 -236,403.30
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 352,182.71 0.00 0.00 352,182.71
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -205,047.58 0.00 0.00 -205,047.58
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 2.00 0.00 0.00 2.00
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -617,250.00 1,318,917.51 -702,666.89 -999.38
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ -287,664.00 488,044.80 -218,380.80 -18,000.00
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 82,585.63 -101,255.43 -18,669.80
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 693,626.00 -693,626.00 0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 7,991.76 -7,991.76 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 4,451.13 -4,451.13 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -149,077.30 0.00 -2,700.00 -151,777.30
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 1,680.00 -1,680.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ 1,335,371.27 0.00 0.00 1,335,371.27
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -18,525,289.65 0.00 0.00 -18,525,289.65
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -56.69 0.00 0.00 -56.69
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -2,649,191.03 0.00 -443,650.00 -3,092,841.03
4307010104     TR-รับงบลงทุน -3,294,900.00 0.00 -342,000.00 -3,636,900.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน -15,354,524.41 237,793.74 -1,515,842.88 -16,632,573.55
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน -3,408,500.00 0.00 0.00 -3,408,500.00
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น -38,000.00 0.00 0.00 -38,000.00
4307010108     TR-รับงบกลาง -82,672.00 0.00 -12,914.00 -95,586.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -156,849.45 0.00 0.00 -156,849.45
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -162,277.30 0.00 -2,700.00 -164,977.30
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม -1.00 0.00 -183,000.00 -183,001.00
5101010108     ค่าล่วงเวลา 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 2,648,926.03 443,650.00 0.00 3,092,576.03
5101010116     เงินค่าครองชีพ 265.00 0.00 0.00 265.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 125,171.00 21,051.00 0.00 146,222.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 45,455.00 0.00 0.00 45,455.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 37,217.00 12,914.00 0.00 50,131.00
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก 7,698,690.00 336,280.00 -66,040.00 7,968,930.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 160,880.00 17,200.00 0.00 178,080.00
5103010103     ค่าที่พัก 179,150.00 41,400.00 0.00 220,550.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 207,204.00 26,201.00 0.00 233,405.00
5104010104     ค่าวัสดุ 4,587,170.05 356,628.30 -13,380.00 4,930,418.35
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 1,663,374.90 27,422.51 0.00 1,690,797.41
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 154,277.30 19,842.70 0.00 174,120.00
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 462,272.40 60,110.00 0.00 522,382.40
5104020101     ค่าไฟฟ้า 281,705.88 138,514.21 -70,137.65 350,082.44
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 7,502.89 4,532.74 -3,568.67 8,466.96
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 34,582.83 31,539.60 -17,006.42 49,116.01
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 9,323.02 5,136.00 0.00 14,459.02
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 7,080.00 14,426.00 -6,317.00 15,189.00
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย 6,028.38 0.00 0.00 6,028.38
5104030206     ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 19,650.00 0.00 0.00 19,650.00
5104030207     คชจ.ในการประชุม 39,860.00 12,150.00 0.00 52,010.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 114,068.54 0.00 0.00 114,068.54
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง. 7,020.14 0.00 0.00 7,020.14
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 368,244.24 0.00 0.00 368,244.24
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 240,456.94 0.00 0.00 240,456.94
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 29,488.25 0.00 0.00 29,488.25
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 217,336.54 0.00 0.00 217,336.54
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 11,293.53 0.00 0.00 11,293.53
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 22,576.82 0.00 0.00 22,576.82
5105010121     ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง 246,857.98 0.00 0.00 246,857.98
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 1,909.05 0.00 0.00 1,909.05
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 64,530.42 0.00 0.00 64,530.42
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา 47,415.20 0.00 0.00 47,415.20
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 30,067.00 0.00 0.00 30,067.00
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ 3,408,500.00 0.00 0.00 3,408,500.00
5203010121     จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา 22.00 0.00 0.00 22.00
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 14,790.00 1,680.00 0.00 16,470.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 162,277.30 2,700.00 0.00 164,977.30
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 56.69 0.00 0.00 56.69
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 156,849.45 0.00 0.00 156,849.45
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย 0.00 448,827.48 -448,827.48 0.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 6,733,727.89 -6,733,727.89 0.00
 • พฤศจิกายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 , ตุลาคม , 2019 29 , ตุลาคม , 2019 30 , ตุลาคม , 2019 31 , ตุลาคม , 2019 1 , พฤศจิกายน , 2019 2 , พฤศจิกายน , 2019 3 , พฤศจิกายน , 2019
  4 , พฤศจิกายน , 2019 5 , พฤศจิกายน , 2019 6 , พฤศจิกายน , 2019 7 , พฤศจิกายน , 2019 8 , พฤศจิกายน , 2019 9 , พฤศจิกายน , 2019 10 , พฤศจิกายน , 2019
  11 , พฤศจิกายน , 2019 12 , พฤศจิกายน , 2019 13 , พฤศจิกายน , 2019 14 , พฤศจิกายน , 2019 15 , พฤศจิกายน , 2019 16 , พฤศจิกายน , 2019 17 , พฤศจิกายน , 2019
  18 , พฤศจิกายน , 2019 19 , พฤศจิกายน , 2019 20 , พฤศจิกายน , 2019 21 , พฤศจิกายน , 2019 22 , พฤศจิกายน , 2019 23 , พฤศจิกายน , 2019 24 , พฤศจิกายน , 2019
  25 , พฤศจิกายน , 2019 26 , พฤศจิกายน , 2019 27 , พฤศจิกายน , 2019 28 , พฤศจิกายน , 2019 29 , พฤศจิกายน , 2019 30 , พฤศจิกายน , 2019 1 , ธันวาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 3.91.106.44

  Scroll Up