รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

13:49 วันพฤหัสบดี, 3rd ตุลาคม 2019


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 191,750.00 0.00 0.00 191,750.00
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 0.00 0.00 0.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -896,252.86 0.00 0.00 -896,252.86
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -42,235.55 0.00 0.00 -42,235.55
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 9,711,849.98 0.00 0.00 9,711,849.98
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -2,950,597.01 0.00 0.00 -2,950,597.01
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -2,127,097.85 0.00 0.00 -2,127,097.85
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 819,559.94 0.00 0.00 819,559.94
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -304,825.40 0.00 0.00 -304,825.40
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,085.87 0.00 0.00 5,495,085.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -1,391,144.55 0.00 0.00 -1,391,144.55
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 104,299.63 0.00 0.00 104,299.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -76,729.49 0.00 0.00 -76,729.49
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 786,589.74 0.00 0.00 786,589.74
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -231,374.00 0.00 0.00 -231,374.00
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 2.00 0.00 0.00 2.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,485,215.98 0.00 0.00 -1,485,215.98
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -11,212.93 0.00 0.00 -11,212.93
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,131,714.13 0.00 0.00 1,131,714.13
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -700,265.98 0.00 0.00 -700,265.98
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 587,272.60 0.00 0.00 587,272.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -353,038.38 0.00 0.00 -353,038.38
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 749,097.85 0.00 0.00 749,097.85
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -293,372.64 0.00 0.00 -293,372.64
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 177,802.00 0.00 0.00 177,802.00
1206130102     พักครุภัณฑ์กีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา -15,393.10 0.00 0.00 -15,393.10
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -224,667.30 224,667.30 0.00 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ 0.00 0.00 0.00 0.00
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 312.33 -312.33 0.00
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 1,807.79 -1,807.79 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -191,750.00 0.00 0.00 -191,750.00
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ -1,207,482.09 0.00 0.00 -1,207,482.09
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -17,189,918.38 0.00 0.00 -17,189,918.38
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด 0.00 0.00 0.00 0.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน 0.00 0.00 -224,667.30 -224,667.30
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 226,787.42 -226,787.42 0.00
 • มิถุนายน 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , มิถุนายน , 2020 2 , มิถุนายน , 2020 3 , มิถุนายน , 2020 4 , มิถุนายน , 2020 5 , มิถุนายน , 2020 6 , มิถุนายน , 2020 7 , มิถุนายน , 2020
  8 , มิถุนายน , 2020 9 , มิถุนายน , 2020 10 , มิถุนายน , 2020 11 , มิถุนายน , 2020 12 , มิถุนายน , 2020 13 , มิถุนายน , 2020 14 , มิถุนายน , 2020
  15 , มิถุนายน , 2020 16 , มิถุนายน , 2020 17 , มิถุนายน , 2020 18 , มิถุนายน , 2020 19 , มิถุนายน , 2020 20 , มิถุนายน , 2020 21 , มิถุนายน , 2020
  22 , มิถุนายน , 2020 23 , มิถุนายน , 2020 24 , มิถุนายน , 2020 25 , มิถุนายน , 2020 26 , มิถุนายน , 2020 27 , มิถุนายน , 2020 28 , มิถุนายน , 2020
  29 , มิถุนายน , 2020 30 , มิถุนายน , 2020 1 , กรกฎาคม , 2020 2 , กรกฎาคม , 2020 3 , กรกฎาคม , 2020 4 , กรกฎาคม , 2020 5 , กรกฎาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 18.206.187.81

  Scroll Up