รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

10:38 วันพุธ, 10th ตุลาคม 2018


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 540.00 451,413.11 -451,953.11 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 451,953.11 -451,953.11 0.00
1101010113     พักรอ Clearing 0.00 60.11 -60.11 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 148,577.30 0.00 -1,800.00 146,777.30
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 6,220,608.13 -5,955,958.13 264,650.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 1,800.00 -1,800.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 957,560.00 3,723,493.00 -3,141,658.00 1,539,395.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 293,608.00 6,193,450.13 -6,222,408.13 264,650.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -628,630.50 0.00 -38,858.51 -667,489.01
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -38,687.91 0.00 -2,391.47 -41,079.38
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 8,979,849.98 2,562,000.00 -1,830,000.00 9,711,849.98
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -2,039,607.30 16,670.54 -141,278.00 -2,164,214.76
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -1,562,948.83 0.00 -81,913.91 -1,644,862.74
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 721,877.93 0.00 0.00 721,877.93
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -249,090.43 0.00 -13,675.64 -262,766.07
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,087.87 0.00 0.00 5,495,087.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -752,224.07 0.00 -92,770.67 -844,994.74
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 104,301.63 0.00 0.00 104,301.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -55,541.16 0.00 -3,847.24 -59,388.40
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 486,041.47 0.00 0.00 486,041.47
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -137,790.67 0.00 -11,405.69 -149,196.36
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 3.00 0.00 0.00 3.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,360,431.63 0.00 -84,094.47 -1,444,526.10
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -6,734.01 0.00 -650.33 -7,384.34
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,054,657.61 0.00 0.00 1,054,657.61
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -521,325.82 0.00 -36,391.11 -557,716.93
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 334,774.60 0.00 0.00 334,774.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -260,110.90 0.00 -16,152.43 -276,263.33
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 352,182.71 0.00 0.00 352,182.71
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -215,657.38 0.00 -7,228.66 -222,886.04
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 2.00 0.00 0.00 2.00
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 732,000.00 -732,000.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 5,103,393.31 -5,103,393.31 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ -98,042.60 4,258,876.09 -4,330,579.59 -169,746.10
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 164,353.44 -164,353.44 0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย -293,608.00 5,816,007.52 -6,051,699.52 -529,300.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 27,889.80 -27,889.80 0.00
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 17,764.44 -17,764.44 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -148,577.30 1,800.00 0.00 -146,777.30
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง -540.00 451,473.00 -450,933.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ 1,335,371.27 0.00 0.00 1,335,371.27
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -18,525,289.65 0.00 0.00 -18,525,289.65
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก -56.69 0.00 -60.11 -116.80
4307010103     TR-รับงบบุคลากร -3,948,481.03 0.00 -874,104.52 -4,822,585.55
4307010104     TR-รับงบลงทุน -4,360,524.00 0.00 -732,000.00 -5,092,524.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน -21,139,563.44 0.00 -8,871,035.75 -30,010,599.19
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน -3,432,500.00 0.00 -538,000.00 -3,970,500.00
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น -38,000.00 0.00 0.00 -38,000.00
4307010108     TR-รับงบกลาง -115,953.00 0.00 -42,506.00 -158,459.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก -164,349.45 0.00 -1,800.00 -166,149.45
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง -169,277.30 0.00 0.00 -169,277.30
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม -183,001.00 0.00 0.00 -183,001.00
5101010108     ค่าล่วงเวลา 6,000.00 5,100.00 0.00 11,100.00
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 3,948,216.03 874,104.52 0.00 4,822,320.55
5101010116     เงินค่าครองชีพ 265.00 0.00 0.00 265.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 187,099.00 43,100.00 -17,715.00 212,484.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร 65,822.00 34,285.00 0.00 100,107.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 50,131.00 8,221.00 0.00 58,352.00
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก 8,408,115.00 3,171,360.00 0.00 11,579,475.00
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง 213,640.00 58,640.00 0.00 272,280.00
5103010103     ค่าที่พัก 275,484.00 120,042.00 -9,542.00 385,984.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท. 296,546.00 89,467.00 0.00 386,013.00
5104010104     ค่าวัสดุ 7,072,879.27 3,174,216.00 -320,000.00 9,927,095.27
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 2,160,375.81 1,126,033.00 0.00 3,286,408.81
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง 239,022.90 54,646.59 0.00 293,669.49
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 649,601.57 231,801.46 0.00 881,403.03
5104020101     ค่าไฟฟ้า 474,428.20 136,500.95 0.00 610,929.15
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 11,272.50 2,020.91 0.00 13,293.41
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 60,071.42 11,642.34 0.00 71,713.76
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 24,731.02 10,272.00 0.00 35,003.02
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 18,900.00 5,916.00 0.00 24,816.00
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย 6,673.59 0.00 0.00 6,673.59
5104030206     ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 19,650.00 0.00 0.00 19,650.00
5104030207     คชจ.ในการประชุม 61,720.00 24,300.00 -8,370.00 77,650.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร 171,102.82 38,858.51 0.00 209,961.33
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง. 10,530.21 2,391.47 0.00 12,921.68
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น 568,676.04 141,278.00 -16,670.54 693,283.50
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ 360,685.42 81,913.91 0.00 442,599.33
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง. 49,560.67 13,675.64 0.00 63,236.31
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 353,499.91 92,770.67 0.00 446,270.58
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 16,940.35 3,847.24 0.00 20,787.59
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 39,317.46 11,405.69 0.00 50,723.15
5105010121     ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง 370,286.97 84,094.47 0.00 454,381.44
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 2,863.58 650.33 0.00 3,513.91
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 113,236.17 36,391.11 0.00 149,627.28
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา 71,122.80 16,152.43 0.00 87,275.23
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว 40,676.80 7,228.66 0.00 47,905.46
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ 3,432,500.00 538,000.00 0.00 3,970,500.00
5203010107     จำหน่ายอาคารประโยชน์ 0.00 1,813,529.99 -1,813,529.99 0.00
5203010121     จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา 22.00 0.00 0.00 22.00
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน 59,210.00 451,473.00 0.00 510,683.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก. 169,277.30 0.00 0.00 169,277.30
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 56.69 60.11 0.00 116.80
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 164,349.45 1,800.00 0.00 166,149.45
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 50,542,195.73 -50,542,195.73 0.00
 • มิถุนายน 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , มิถุนายน , 2020 2 , มิถุนายน , 2020 3 , มิถุนายน , 2020 4 , มิถุนายน , 2020 5 , มิถุนายน , 2020 6 , มิถุนายน , 2020 7 , มิถุนายน , 2020
  8 , มิถุนายน , 2020 9 , มิถุนายน , 2020 10 , มิถุนายน , 2020 11 , มิถุนายน , 2020 12 , มิถุนายน , 2020 13 , มิถุนายน , 2020 14 , มิถุนายน , 2020
  15 , มิถุนายน , 2020 16 , มิถุนายน , 2020 17 , มิถุนายน , 2020 18 , มิถุนายน , 2020 19 , มิถุนายน , 2020 20 , มิถุนายน , 2020 21 , มิถุนายน , 2020
  22 , มิถุนายน , 2020 23 , มิถุนายน , 2020 24 , มิถุนายน , 2020 25 , มิถุนายน , 2020 26 , มิถุนายน , 2020 27 , มิถุนายน , 2020 28 , มิถุนายน , 2020
  29 , มิถุนายน , 2020 30 , มิถุนายน , 2020 1 , กรกฎาคม , 2020 2 , กรกฎาคม , 2020 3 , กรกฎาคม , 2020 4 , กรกฎาคม , 2020 5 , กรกฎาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 18.206.187.81

  Scroll Up