รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

17:56 วันพฤหัสบดี, 14th พฤศจิกายน 2019


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ 0.00 0.00 0.00 0.00
1101010112     พักเงินนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020501     เงินฝากคลัง 191,750.00 0.00 -31,650.00 160,100.00
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 493,391.00 -493,391.00 0.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 31,650.00 -31,650.00 0.00
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม. 0.00 0.00 0.00 0.00
1102050124     ค้างรับจาก บก. 0.00 525,041.00 -525,041.00 0.00
1105010105     วัสดุคงคลัง 31,938.00 0.00 -31,938.00 0.00
1205010101     อาคารพักอาศัย 3,630,641.50 0.00 0.00 3,630,641.50
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย -915,055.37 0.00 0.00 -915,055.37
1205020101     อาคารสำนักงาน 42,237.55 0.00 0.00 42,237.55
1205020103     คสส. อาคาร สนง. -42,235.55 0.00 0.00 -42,235.55
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น 12,675,443.58 0.00 0.00 12,675,443.58
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น -3,136,814.72 0.00 0.00 -3,136,814.72
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง 4,752,653.72 0.00 0.00 4,752,653.72
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง -2,166,733.62 0.00 0.00 -2,166,733.62
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน 849,559.94 0.00 0.00 849,559.94
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -312,769.81 0.00 0.00 -312,769.81
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,495,085.87 0.00 0.00 5,495,085.87
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -1,436,033.57 0.00 0.00 -1,436,033.57
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 110,299.63 0.00 0.00 110,299.63
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ -77,310.71 0.00 0.00 -77,310.71
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา 786,589.74 0.00 0.00 786,589.74
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา -240,394.00 0.00 0.00 -240,394.00
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร 2.00 0.00 0.00 2.00
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,485,216.98 0.00 0.00 1,485,216.98
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -1,485,215.98 0.00 0.00 -1,485,215.98
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -11,527.61 0.00 0.00 -11,527.61
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,131,714.13 0.00 0.00 1,131,714.13
1206100102     พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์ -711,449.65 0.00 0.00 -711,449.65
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา 587,272.60 0.00 0.00 587,272.60
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา -358,060.79 0.00 0.00 -358,060.79
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว 749,097.85 0.00 0.00 749,097.85
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว -303,423.03 0.00 0.00 -303,423.03
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา 177,802.00 0.00 0.00 177,802.00
1206130102     พักครุภัณฑ์กีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา -18,315.84 0.00 0.00 -18,315.84
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก -224,667.30 225,666.68 -999.38 0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ 0.00 0.00 0.00 0.00
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 68,005.86 -68,005.86 0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย -69,018.36 69,018.36 0.00 0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 525,041.00 -525,041.00 0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03) 0.00 312.33 -312.33 0.00
2102040104     W/H tax -ภงด 1 0.00 0.00 0.00 0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 1,884.39 -1,884.39 0.00
2112010199     เงินประกันอื่น -191,750.00 31,650.00 0.00 -160,100.00
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ -1,433,547.13 0.00 0.00 -1,433,547.13
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -19,589,782.05 0.00 0.00 -19,589,782.05
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด 0.00 0.00 0.00 0.00
4307010103     TR-รับงบบุคลากร 0.00 0.00 -471,990.00 -471,990.00
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน 0.00 0.00 -312,887.54 -312,887.54
4307010108     TR-รับงบกลาง 0.00 0.00 -2,186.00 -2,186.00
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก 0.00 0.00 -31,650.00 -31,650.00
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 0.00 471,990.00 0.00 471,990.00
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel 0.00 19,215.00 0.00 19,215.00
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 0.00 2,186.00 0.00 2,186.00
5104010104     ค่าวัสดุ 0.00 31,938.00 0.00 31,938.00
5104020101     ค่าไฟฟ้า 0.00 57,208.43 -57,208.43 0.00
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล 0.00 513.60 -513.60 0.00
5104020105     ค่าโทรศัพท์ 0.00 4,059.21 -9,208.33 -5,149.12
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 0.00 5,136.00 0.00 5,136.00
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 2,088.00 -2,088.00 0.00
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง 0.00 31,650.00 0.00 31,650.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0600400014 0.00 2,597,644.86 -2,597,644.86 0.00
(นางสาวทิพวัลย์    ถิรวุฒิ)
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง
 • มิถุนายน 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , มิถุนายน , 2020 2 , มิถุนายน , 2020 3 , มิถุนายน , 2020 4 , มิถุนายน , 2020 5 , มิถุนายน , 2020 6 , มิถุนายน , 2020 7 , มิถุนายน , 2020
  8 , มิถุนายน , 2020 9 , มิถุนายน , 2020 10 , มิถุนายน , 2020 11 , มิถุนายน , 2020 12 , มิถุนายน , 2020 13 , มิถุนายน , 2020 14 , มิถุนายน , 2020
  15 , มิถุนายน , 2020 16 , มิถุนายน , 2020 17 , มิถุนายน , 2020 18 , มิถุนายน , 2020 19 , มิถุนายน , 2020 20 , มิถุนายน , 2020 21 , มิถุนายน , 2020
  22 , มิถุนายน , 2020 23 , มิถุนายน , 2020 24 , มิถุนายน , 2020 25 , มิถุนายน , 2020 26 , มิถุนายน , 2020 27 , มิถุนายน , 2020 28 , มิถุนายน , 2020
  29 , มิถุนายน , 2020 30 , มิถุนายน , 2020 1 , กรกฎาคม , 2020 2 , กรกฎาคม , 2020 3 , กรกฎาคม , 2020 4 , กรกฎาคม , 2020 5 , กรกฎาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 18.206.187.81

  Scroll Up